Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2008

Καταγγέλλει παραπλάνηση και εκβιασμό ο δημοτικός υπάλληλος

Συνέχεια από τη χθεσινή μας αναφορά στο θέμα που έχει προκύψει με την κατασπατάληση των χρημάτων του Λιμενικού Ταμείου Πάρου για έργα που αφορούσαν προεκλογικές υποχρεώσεις του πρώην Δημάρχου Πάρου, επανερχόμαστε σήμερα με την δημοσίευση της επιστολής του υπαλλήλου του Δήμου κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Δημητρίου, επειδή από πολλά χρόνια γνωρίζουμε τον συγκεκριμένο υπάλληλο πιστεύουμε ότι λέει την αλήθεια αυτό το ξέρει πολύ καλά και ο κ. Βλαχογιάννης και ο κ. Χριστόφορος Στρατής που χρόνια πολλά πριν είχαν συνεργαστεί μαζί του.

Προς

τον κ.
ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΡΟΥ

Πάρος 8-1-2008

ΘΕΜΑ: Νομότυπη αποστολή πρόσκλησης προς απολογία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ του Γεωρ­γίου, υπάλληλου Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάρου

Κύριε Δήμαρχε

Με το από 4-01-2008 έγγραφο σας με εγκα­λείτε ως υπαίτιο του εγκλήματος της παρά­βασης καθήκοντος και μου ζητάτε την έγγραφη αιτιολογία μου.

Στηρίζετε δε την νομική αυτή άποψή σας, όπως αναφέρετε, στην από 24-12-2007 επι­στολή μου. Δεν αναφέρεσθε ποιο στοιχείο της αναφερόμενης επιστολής μου οδηγεί στην στοιχειοθέτηση του εν λόγω αδικήματος. Γιατί από την διατύπωση του άρθρου 259 Π.Κ., παράβαση καθήκοντος διαπράττει υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντά της υπηρεσίας του, με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον.

Παρακαλώ λοιπόν να μου εξειδικεύσετε τι ακριβώς έπραξα, από τα οριζόμενα στο άρθρο 259 Π.Κ. ώστε να σας δώσω και εγώ εξειδι­κευμένη απάντηση, μια και η επιστολή μου, που εσείς θεωρείτε εφαλτήριο της καταλογι­ζόμενης σε μένα πράξης, λέει όλως διαφο­ρετικά πράγματα.

Αυτό αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την πληρότητα της απάντησής μου.

Επειδή ειδικότερα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία τα στοιχεία του παραπεμπτηρίου εγγράφου (βλ. και άρθρο 123 παρ. 1.Υ.Κ.) πρέπει να περιέχονται πλήρη, επί ποινή ακυρότητας.

Η περιγραφή των στοιχείων του πειθαρχι­κού παραπτώματος μπορεί να γίνει και με απλή αναφορά στο παραπεμπτήριο έγγραφο του υπουργού άλλου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτουν τα πραγματικά περιστατικά του παραπτώματος, ο χρόνος και ο τόπος τέλεσής του, καθώς και τα στοιχεία της τυχόν ενοχής του υπαλλήλου, υπό την προϋπόθεση πάντως ότι το τελευταίο αυτό έγγραφο κοινοποιείται στον υπάλληλο μαζί με το παραπεμπτήριο (παρ. 2 βλ. και ΣΕ 3214/1987, 534/1990).

Τα παραπτώματα πρέπει να περιγράφονται ειδικά και συγκεκριμένα στο παραπεμπτήριο έγγραφο και ως προς τον τόπο και χρόνο, δηλαδή τα πραγματικά περιστατικά και όχι ο νομικός χαρακτηρισμός τους (ΣΕ 2351/1988, 2883/1990, 2873/1991, 3598/1995). Έχει κριθεί, ότι η περιγραφή αυτή, η οποία τυχόν θα διενεργηθεί καθώς και το περιεχόμενο της κλήσεως του υπαλλήλου σε απολογία, απο­τελεί ουσιώδες στοιχείο του παραπεμτηρίου εγγράφου χωρίς την οποία αυτό είναι άκυρο και καθιστά μη νόμιμο την ενώπιον του Πει­θαρχικού Συμβουλίου διαδικασία η οποία στη­ρίζεται σ' αυτό (ΣΕ 1337/1991, 4022/1992, 4255/1999).

Μέχρι λοιπόν να έχω τη νόμιμη και έγκυρη πρόσκλησή μου προς απολογία και χωρίς τούτο να θεωρείται έγγραφη απολογία μου έχω να επισημάνω γεγονότα και ενέργειες που έχουν ιδιαίτερη ηθική αξία και ενδεχο­μένως ποινικές παρεκτάσεις που ασφαλώς δεν αφορούν εμένα. Και αυτό γιατί θέλω ειλι­κρινά να προστατευθείτε από τις παρεμβάσεις και την λαθεμένη κατεύθυνση που θέλουν να σας οδηγήσουν.

Γνωρίζετε λοιπόν καλά, ότι η εν λόγω επι­στολή μου στην οποία αναφέρεσθε, απο­σπάστηκε μετά από παραπλάνηση και πίεση που άγγιζε τα όρια του εκβιασμού και που καλόπιστα την υπέγραψα γιατί πίστευα στην εντιμότητα των ανθρώπων.

Η επιστολή αυτή με τη μορφή και το περιε­χόμενο που έχει, μου την ενεχείρησε ο Πρό­εδρος του Λιμενικού Ταμείου κος Σκανδά­λης στην οικία μου το βράδυ της 24ης Δεκεμ­βρίου 2007, μου δήλωσε ότι αποτελεί «πνευ­ματικό προϊόν» του προκάτοχού σας Δημάρ­χου κου Ραγκούση, την έγραψαν δε από μεγάλη αγάπη για μένα και σε ανταπόδοση των υπη­ρεσιών μου σε Δήμο και Λιμενικό Ταμείο, είχε δε σκοπό την πλήρη απαλλαγή μου από τις εμφανιζόμενες τυπικές παραβάσεις μου! Την ήθελε δε υπογεγραμμένη το βράδυ εκείνο, γιατί την επομένη το πρωί, δηλαδή τα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, θα συνήρχετο το Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου, για να λάβει απόφαση απαλλαγής μου από κάθε ευθύνη μου!!!

Και ενώ αποσπάστηκε η επιστολή μου αυτή με τον τρόπο αυτό, την επομένη με εντολή «άνωθεν» προφανώς, γίνεται δελτίο τύπου για να αναδειχθεί η υπερηφάνεια του Δήμου για τα οικονομικά του και το έργο του! Αυτό αποτέλεσε μια θλιβερή ενέργεια παρα­πλάνησης και κατασυκοφάντησής μου, από τον εμπνευστή αυτής της ενέργειας, που ήθελε δηλαδή να με αναδείξει απόλυτα υπεύθυνο για πράξεις και παραλείψεις που δεν με αφο­ρούσαν όσον αφορά την έλλειψη εμπλοκής μου δικαιοδοσίας και συμμετοχής μου στα οικονομικά τεκταινόμενα. Απλά δηλαδή, θέλω να τονίσω ότι από την πληθώρα της ύλης, που μου προστέθηκε, ουσιαστικά αζημίως, γιατί προσπαθούσε ένα μεγάλο ταμείο (Λιμενικό) να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του, χωρίς υπη­ρεσίες και προσωπικό. Με όλο το βάρος στις «πλάτες» μου, δεν είχα ίδιο όφελος έστω και ενός ευρώ και ούτε ήμουν σε θέση να γνω­ρίζω τις οικονομικές δοσοληψίες του Ταμείου, που μέσα από την σημερινή μου δυσχερή τυπικά θέση, ερευνώ και θα εκθέσω τόσον ενώπιον της κας Εισαγγελέως, όσον και προς εσάς, μετά την ακριβή διατύπωση της κατη­γορίας που μου αποδίδετε. Από κει και πέρα αν το Λιμενικό Ταμείο παρανόμως, όπως λέγε­ται και βέβαια είμαι αναγκασμένος να το διε­ρευνήσω, για να δω αν «εμπλέκομαι» και σ' αυτό, προέβη σε χρηματοδότηση του Δήμου, για έργα του, που δεν είχε δικαίωμα τέτοιας παροχής, είναι άλλη παράγραφος, άλλης ιστο­ρίας.

Η επιστολή μου δε αυτή, έτσι ή αλλιώς περιέ­χει απλά και μόνο τον αληθινό ισχυρισμό μου και εσείς το γνωρίζετε καλά ότι η μόνη μου παρατυπία αφορούσε ενέργειες και υπογρα­φές που εγένοντο και ετίθεντο, προκειμένου να καλύψω πιεστικές ανάγκες πληρωμής έργων και προμηθειών, που είχαν ήδη εκτελεστεί και τα τιμολόγια των οποίων είχαν ήδη στα­λεί για πληρωμή.

Στη σώρευση αυτών των απαιτήσεων ήμουν αναγκασμένος να ανταποκριθώ χωρίς δυνα­τότητα και χρόνο να αναζητήσω τυπικές και μόνο υπογραφές για έργα που είχαν ολο­κληρωθεί. Όπως επίσης μέσα από την ανά­γκη αυτή, έπρεπε να εξειδικεύσω αποφάσεις που αναλογούσαν σε εκτελεσθέντα έργα και προμήθειες.

Αυτές οι ενέργειες κ. Δήμαρχε εγένοντο επί 5 ολόκληρα χρόνια και είχαν τη ρητή σιωπηρή έγκριση - συναίνεση των αρμοδίων. Υπήρξε ποτέ κατά τη διάρκεια αυτή, άρνηση, παρατή­ρηση, αμφισβήτηση, αντίρρηση για τον τρόπο των διαδικασιών αυτών, ώστε να υπάρξει δική μου πεποίθηση ότι διέπραττα κάτι το επιλή­ψιμο, κάτι το παράνομο;

Πέραν από το γεγονός ότι οι ενέργειές μου αυτές αφορούσαν τη λειτουργία μου, ως υπαλ­λήλου του Λιμενικού Ταμείου και όχι του Δήμου Πάρου, από τον οποίο καλούμαι σε απολογία, είναι επίσης δεδομένο, απόλυτο και αδιαμφισβήτητο ότι καμία σχέση δεν είχα με τις διαδικασίες και τις αποφάσεις του Λιμε­νικού Ταμείου και ασφαλώς κανένα απολύ­τως οικονομικό όφελος. Ότι δε έπραττα το έκανα για την ταχύτερη διεκπεραίωση των υπο­θέσεων του Λιμενικού Ταμείου με τη ρητή σιωπηρή συναίνεση των εκάστοτε Προέδρων και την πεποίθησή μου ότι έτσι βοηθούσα την ομαλότερη λειτουργία του Λ.Τ.

Κύριε Δήμαρχε.

Μετά από τα γεγονότα αυτά φρονώ ότι υπάρ­χει πράγματι παράβαση καθήκοντος και παρελκόμενα γεγονότα ποινικώς αξιολογήσιμα, που προφανώς θα πρέπει να τα αναζητήσετε αλλού και όχι σε μένα.

Θα έχετε όμως την πλήρη αποτίμησή μου και την πληρέστερη απάντησή μου, μετά τον προσ­διορισμό του αδικήματος που μου καταλογί­ζετε και την πληρότητα της πρόσκλησής σας προς απολογία μου, γιατί αρνούμαι να οδη­γηθώ όπως το επιχειρούν κάποιοι από τη θέση του θύματος στη θέση του θύτη.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου